Dirección

Neteges Espai Net
C/ Ramón Llull 16, 2n-4a
Balaguer, 25600

telf: 687509576 / 603581818

info@netespai.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD2021-04-26T15:41:18+01:00

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización el 24 de septiembre de 2018.

Bienvenido a www.netespai.com

Le rogamos que lea detenidamente la presente información referente a la política de privacidad antes de utilizar nuestros servicios.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD En cumplimiento del Capítulo II de la Ley 34/2002, LSSICE, les informamos que la presente página web es propiedad de Limpiezas Espai Net , de ahora en adelante también el Prestador, con domicilio en c / Ramón Llull 16, 2º -4ª, 25600 Balaguer, (Lleida) , NIF 52208413T , y teléfono de contacto: 687 509 576 , y correo electrónico: info@netespai.com .

Limpiezas Espai Net ., Como responsable del presente Lugar Web y de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal (LOPD) y por la Ley 34 / 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), tiene implementadas todas las medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, establecidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre , (que desarrolla la LOPD) para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.

A efectos de lo previsto en la LOPD, Limpiezas Espai Net . le informa que los datos que voluntariamente nos está facilitando serán incorporados a nuestros sistemas de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web; Las operaciones previstas para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y / o proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; realizar las prestaciones de servicios y / o productos contratados o suscritos por el Usuario; realizar todas aquellas actividades propias de Limpiezas Espai Net . por el presente aviso legal reseñadas y remitir el boletín de noticias de la página web.

El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.

El Prestador, mediante asterisco (*) en las casillas correspondientes del formulario de contacto, le informa de esta obligatoriedad al Usuario, indicando qué datos son necesarios. Mediante la indicación e introducción de los datos, el Usuario otorga el consentimiento inequívoco a Limpiezas Espai Net . para proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades mencionadas.

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir información de los productos y servicios del prestador.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el prestamista está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el art. 5 del RGPD y al arte. 4 de la LOPD, los que son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El Responsable garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD para proteger los derechos y libertades de los Usuarios.

D’ acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a c/Ramón Llull 16, 2n-4a , 25600 Balaguer, (Lleida), enviant un correu electrònic a info@netespai.com , indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Neteges Espai Net. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol  fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador,  segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Neteges Espai Net. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, a l’ utilitzar aquest formulari per contactar amb Neteges Espai Net, està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a Neteges Espai Net. a través dels mitjans establerts.

A través d’ aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Neteges Espai Net, incloent les dels menors, en les que, per a l’ obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’ efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Neteges Espai Net, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Neteges Espai Net. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

Neteges Espai Net. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presencia de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE Neteges Espai Net.

En el cas que l’usuari es subscrigui al blog, li informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, li informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoc de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum on line.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Neteges Espai Net. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREOS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Neteges Espai Net. no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓN

Con carácter general las relaciones entre Limpiezas Espai Net . con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta Web, están sometidos a la legislación y jurisdicción españolas a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Lleida.

Go to Top